ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Adatkezelési Tájékoztató a scrubdaddy.hu/cleaningstuff.hu/oldb.hu webshop használata vonatkozásában
1.        Adatkezelő megjelölése és elérhetőségi adatai

OLDB EUROPE Kft.
Székhely: Nefelejcs utca 7. 2. em. 3., Budapest 1078
Adószám: 32008681-2-42 
Nyilvántartási szám: 32008681-4791-113-01
Elérhetőség: info@oldb.hu/info@scrubdaddy.hu
Telefonszám: +36 (30) 649-8022 
Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Tárhelyszolgáltatóra vonatkozó adatok: Shopify Inc. 
Az adatkezelő cégneve: OLDB EUROPE Kft. (a továbbiakban, mint: „Adatkezelő”)
 
2.        A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje
Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
OLDB EUROPE Kft. által üzemeltetett elektronikus felületek igénybevételéhez szükséges, személyre szabott hozzáférési lehetőség igénylése során a felhasználó („Érintett”) által megadott személyes adatok (Érintett neve és e-mail címe) Felhasználói fiók  létrehozása A kapcsolódó Általános Szerződési Feltételek Érintett általi elfogadásával létrejövő szerződés előkészítése és teljesítése Amíg az Érintett felhasználói fiókkal rendelkezik. (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)
Érintettel történő kapcsolattartás
A Webshopon keresztül megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő átadásához szükséges adatok (ideértve a termékek postai úton, futár útján történő megküldését illetve átvételi pontokon történő átadását) A Webshopon keresztül megvásárolt termékek megrendelő részére történő átadása A Webshopon történő rendeléssel létrejövő adásvételi szerződés teljesítése A létrejövő szerződés teljesítéséig (Megjegyzés: lásd a táblázat folytatólagos adatmegőrzésre vonatkozó utolsó előtti sorát is)
Webshopon keresztül történő vásárlások számlázásához szükséges adatok (ideértve az Érintett e-mail címét) Vételárról való számla kiállítása és annak Érintett részére történő megküldése továbbá a számlázással összefüggő, az Adatkezelőt terhelő egyes adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése A számlázással kapcsolatos adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek teljesítése Az adatok felvételétől számított 8 év
Érintett neve, postacíme és e-mail címe Papíralapú és digitális hírlevélnek közvetlen üzletszerzési (direkt marketing) célú tevékenység folytatása céljából történő megküldése, a hírlevél keretében visszajelzés kérése az Adatkezelő és partnerei szolgáltatásainak minőségéről kérdőívek, felmérések formájában. Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Érintett e-mail címe, valamint az általa megvásárolni kívánt, de a Webshopban készleten nem lévő termék adatai. Digitális üzenet küldése a megvásárolni kívánt termék Webshopban történő rendelkezésre állásáról. Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de de legkésőbb az adatkezelési cél teljesítéséig.
www.scrubdaddy.hu /cleaningstuff.hu/oldb.hu honlapon használt cookie-k által gyűjtött adatok), így a felhasználó által használt eszköz IP címe, valamint a honlapon kifejtett aktivitásának egyes jellemzői (milyen felületekre kattintott a látogató, ott mennyi ideig maradt, milyen felületre kattintott tovább, mennyi időt töltött a honlapon) Az Adatkezelő tevékenységének optimalizálása érdekében folytatott piackutatás, a felhasználó aktivitásának elemzése Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása   A használt cookie-k a gyűjtött adatokat a honlap felkeresésekor felugró, cookie beállításokra szolgáló felületen meghatározott időtartamon keresztül tárolják. Amennyiben a felhasználó az adott cookie alkalmazásához adott hozzájárulását visszavonja, az adatok törlődnek.
Az OLDB EUROPE Kft. és az Érintett között létrejövő szerződéses jogviszonyokkal kapcsolatos, az adott szerződés teljesítéséhez szükséges adatok. A Szerződéssel összefüggésben jogi igény érvényesítése, jogi igényekkel szembeni védekezés, esetleges hatósági és bírósági eljárásokban történő védekezés, hatósági vagy bírósági felhívás esetén jogszabály rendelkezése folytán kötelező adatszolgáltatás, valamint a Szerződés mint jogviszony valamennyi releváns körülményének az előzőek kapcsán történő igazolhatósága és bizonyítása érdekében végzett folytatólagos adatmegőrzés. Az OLDB EUROPE Kft. azon jogos érdeke, hogy igényérvényesítés vagy védekezés esetén megfelelő bizonyítékok birtokában legyen (ideértve az Adatkezelő által vagy vele szemben érvényesíthető munkajogi, adójogi igényeket is), továbbá az ahhoz fűződő jogos érdeke, hogy az eljárás során a bíróság, vagy hatóság adatszolgáltatásra irányuló felhívásának eleget tudjon tenni. Jogi igényre vonatkozó elévülési idő végéig / Eljárás indítására nyitva álló határidő végéig
Jelen 1.3. pont szerint kezelt adatok teljességéről készített biztonsági mentések Webshop használatával kapcsolatos üzletmenet megszakítás nélküli működésének biztosítása Az Adatkezelőnek a Webshop használatával kapcsolatos üzletmenet megszakítás nélküli működéséhez fűződő jogos érdeke A biztonsági mentések elkészítésétől számított 1 hónapig
Amennyiben az Érintett kérdéssel, panasszal, észrevétellel fordul az Adatkezelőhöz, az Érintett neve, email címe, közösségi média profilja, vagy telefonszáma a megkeresés módjától függően, valamint panaszának tartalma A panasz, észrevétel kezelése, kérdés megválaszolása, ennek keretében az Érintettel történő kapcsolattartás Azon megkeresések esetén, amelyek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény törvény hatálya alá esnek, az Adatkezelő törvény által előírt panaszkezelési kötelezettségnek való megfeleléshez fűződő jogos érdeke. Amennyiben a kérdés, észrevétel megválaszolása szükséges valamely, az Adatkezelő és az Érintett között fennálló szerződés teljesítéséhez, ezen szerződés teljesítése. Minden egyéb esetben az Adatkezelő panasz, észrevétel kezeléséhez, kérdés megválaszolásához fűződő jogos érdeke. A panasszal, észrevétellel, kérdéssel kapcsolatos kommunikáció lezárásától számítva a polgári jogi elévülési idő végéig (5 év)
 
A regisztrációs adatok Adatkezelő részére történő rendelkezésre bocsátásával valamint az Adatkezelő által az Érintett rendelkezésére bocsátott Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Érintett általi elfogadásával az Érintett és az Adatkezelő között egy olyan, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá tartozó szerződés jön létre, amelynek értelmében az Adatkezelő a Honlap használatának biztosítására valamint a Webshoppon keresztül megvásárolt termékek tulajdonjogának és birtokának Érintett részére történő átruházására, míg az Érintett megvásárolt termékek vételárának megfizetésére köteles.
A fenti adatkezelések kapcsán az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy az Érintett azon adatainak megadása, amelyeket jogi kötelezettség vagy az Adatkezelővel létrejövő szerződés előkészítése, illetve teljesítése alapján kezel, a szerződéses jogviszony létesítése illetve az abból származó egyes kötelezettségek teljesítése érdekében kötelező, a szükséges adatok megadása nélkül az Adatkezelő nem lenne képes a szerződéssel összefüggésben vállalt vagy jogszabályban előírt kötelezettségei teljesítésére.
A fentiekben megadott megőrzési időket az Adatkezelő arra tekintettel határozta meg, hogy meghatározott adatok esetén a fenti táblázat utolsó előtti sorának megfelelően a személyes adatok kapcsán jogi igényérvényesítés céljából is történhet adatkezelés, így ha a jogi igényérvényesítési idő hosszabb, mint az egyéb adatkezelési céllal érintett megőrzési idő lenne, az utóbbi került mindenhol feltüntetésre.
Az Adatkezelő a jelen 1.3. pont szerint kezelt adatok körének teljességéről biztonsági mentést készít, melynek célja a Webshop használatával kapcsolatos, a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban, valamint a kapcsolódó ÁSZF-ben szabályozott folyamatok megszakítás nélküli működésének biztosítása, akár az informatikai rendszerekben bekövetkező esetleges működési zavarok esetén is. A biztonsági mentés készítésének jogalapja az Adatkezelőnek a Webshop használatával kapcsolatos folyamatok folyamatos működéséhez fűződő jogos érdeke. Az Adatkezelő a biztonsági mentéseket egy hónapig őrzi meg.
A megőrzési időt befolyásolhatja az érintett tiltakozáshoz való joga, amennyiben a tiltakozással érintett adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke képezi. Ez esetben az Adatkezelő eseti mérlegelés alapján határozza meg, hogy kimutatható-e az oldalán olyan, jogilag méltányolható érdek, amely az Érintett tiltakozáshoz való jogát felülírja.
3.       Személyes adatok címzettjei, a címzettek kategóriái
Önálló adatkezelő
Címzett megnevezése Címzett státusza Az adatátadás/-továbbítás/hozzáférés indoka / címzett bevonásával érintett tevékenysége
Barion Payment Zrt.

Székhely: H-1117, Budapest, Irinyi József utca 4-20. 2. emelet
Helpdesk: +36 1 464 70 99

Cégjegyzékszám: 01-10-048552 A Barion Payment Zrt. tevékenységét a Magyar Nemzeti Bank engedélyével végzi a 2013. évi CCXXXV. törvénynek és az EU 2011. évi, elektronikus pénzről szóló irányelvének (EMD) megfelelően.

Licencazonosító: H-EN-I-1064/2013 | Intézményazonosító: 25353192

Adatkezelési regisztrációs szám: NAIH-73794/2014
önálló adatkezelő A Webshopon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosítja. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (székhely: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.) önálló adatkezelő A Webshopon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.
Packeta Hungary Kft. (székhely 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11) önálló adatkezelő A Webshopon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.
Jogi tanácsadóink önálló adatkezelő Amennyiben valamely jogi igény érvényesítésével összefüggésben szükséges tanácsadóink számára információt szolgáltatnunk, nem zárható ki, hogy ezen információ személyes adatokat is tartalmaz.
Bíróságok, hatóságok önálló adatkezelő Erre vonatkozó bírósági, vagy hatósági felhívás esetén fennállhat olyan kötelezettségünk, amely alapján személyes adatokat is tartalmazó adatállományokat szükséges átadnunk az eljáró bíróság vagy hatóság részére.
 
A személyes adatok fenti címzettek részére történő továbbításával az OLDB EUROPE Kft. az Érintettek adatait az Európai Unió országain kívüli harmadik országba nem továbbítja. Az OLDB EUROPE Kft. a személyes adatokat a fenti címzetteken kívül más személy számára nem továbbítja, kivéve, ha az adattovábbítás jogszabály rendelkezése folytán kötelező.
4.      Különleges adatok kezelése
Az Adatkezelő kivételes esetekben a Webshopon keresztül megvásárolható termékek értékesítésével, a megvásárolt termékek megrendelő, vásárló részére történő kiszállításával, valamint a vételárról való számla kiállításával összefüggésben a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU Rendelet (GDPR) 9. cikk (1) bekezdés hatálya alá tartozó különleges adatokat, elsősorban az Érintett egészségi állapotára vonatkozó következtetések formájában megjelenő személyes adatokat (egészségügyi adatokat) kezelhet. Ezen különleges személyes adatok kezelésére az Adatkezelő a GDPR 9. cikk (2) bekezdés g) pontja alapján jogosult tekintettel arra, hogy a jogszabályi kötelezettség teljesítésén alapuló adatkezelés olyan jelentős közérdekek (a számlázáshoz illetve a szerződés teljesítéséhez fűződő jelentős közérdek) miatt szükséges, amelyek arányosak az elérni kívánt céllal. Az Adatkezelő az adatkezelés során tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jog lényeges tartalmát, és az Érintett alapvető jogainak és érdekeinek biztosítására megfelelő és konkrét intézkedéseket ír elő.
5.        Más forrásból beszerzett Érintetti adatok
Kezelt adatok köre Kezelt adatok forrása
Rendelés azonosító, név, e-mail cím, bruttó összeg és vásárlás ideje A Webshopon keresztül történő vásárlások során az online fizetés lebonyolítását biztosító pénzügyi szolgáltató.
 
6.        Érintetti jogok
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, egyes esetekben kérheti továbbá az adatok kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz és a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásához, valamint a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatal esetén a döntés hatályával kapcsolatos választás, valamint az emberi beavatkozás kérésének joga. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés során az Érintett jogosult továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonására, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 1. A)    A hozzáféréshez való jog
Az Érintett bármikor jogosult felvilágosítást kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatait az Adatkezelő kezeli-e és miként, ideértve az adatkezelés céljait, a címzetteket, akikkel az adatait közölték, vagy a forrást, ahonnan az adatot az Adatkezelő megkapta, a megőrzési időtartamot, az adatkezeléssel kapcsolatos bármely jogát, továbbá az automatizált döntéshozatalra, profilalkotásra vonatkozó információkat, harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek való továbbítás esetén pedig az ezzel kapcsolatos garanciákra vonatkozó információkat. A hozzáférés joga gyakorlása során az Érintett arra is jogosult, hogy az adatok másolatát kérje, elektronikus úton benyújtott kérelem esetén – ellenkező Érintetti kérés hiányában – az Adatkezelő a kért információkat elektronikusan (pdf formátumban) bocsátja rendelkezésre. Amennyiben az Érintett hozzáférési joga hátrányosan érinti mások jogait és szabadságait, így különösen mások üzleti titkait vagy szellemi tulajdonát, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges és arányos mértékben megtagadni. Abban az esetben, amennyiben az Érintett a fenti tájékoztatást több példányban kéri, az Adatkezelő a többlet példányok elkészítésének adminisztratív költségeivel arányos és ésszerű mértékű díjat számol fel.
 1. B)    A helyesbítéshez való jog
Az Adatkezelő az Érintettre vonatkozó személyes adatokat annak kérésére helyesbíti vagy kiegészíti. Amennyiben kétség merül fel a helyesbített adat kapcsán, az Adatkezelő felhívhatja az Érintettet, hogy a pontosított adatot megfelelő módon – elsősorban okirattal – bizonyítsa az Adatkezelő számára. A pontosított adat igazolását követően az arra használt okiratot az Adatkezelő nem őrzi meg, azt semmilyen formában nem tárolja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adat helyesbítését követően haladéktalanul tájékoztatja ezeket a személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
 1. C)     A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
Amennyiben az Érintett valamely vagy az összes személyes adatainak törlését kéri, az Adatkezelő az(oka)t indokolatlan késedelem nélkül törli, amennyiben:
 • az Adatkezelőnek az adott személyes adatra már nincs szüksége abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Érintett hozzájárulásán alapult, de a hozzájárulást az Érintett visszavonta és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • olyan adatkezelésről van szó, amely az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekén alapult, de az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, és – közvetlen üzletszerzés célú adatkezelés elleni tiltakozást kivéve – nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezelte, vagy
 • jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a személyes adatok törlése.
Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő a törlést követően haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről. Az Adatkezelő nem minden esetben köteles a személyes adatok törlésére, különösen pl. abban az esetben, ha az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 1. D)    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az Érintett személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti az alábbi esetekben:
 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozása azt jelenti, hogy a korlátozással Érintett személyes adatokat a tárolás kivételével az Adatkezelő nem kezeli, illetve csak abban a körben kezeli, amihez az Érintett hozzájárult, illetve az Adatkezelő ilyen hozzájárulás hiányában is kezelheti azokat az adatokat, amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy uniós, illetve valamely európai uniós tagállam fontos közérdekére tekintettel szükségesek. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Érintettet előzetesen tájékoztatja. Amennyiben a jelen joggal Érintett személyes adatokat az Adatkezelő más személlyel (így például a címzettel mint adatfeldolgozóval) közölte, az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásáról haladéktalanul tájékoztatja ezen személyeket, feltéve, hogy az nem lehetetlen vagy nem igényel az Adatkezelőtől aránytalan erőfeszítést. Az Érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja ezen címzettekről.
 1. E)    A tiltakozáshoz való jog
Amennyiben az Érintettre vonatkozó adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke, az Érintett jogosult tiltakozni az adatkezelés ellen. A tiltakozásnak az Adatkezelő nem köteles helyt adni, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy
 • az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy
  • az adatkezelés az Adatkezelő jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódik.
 1. F)     Az adathordozhatósághoz való jog
Az Érintett jogosult kérni, hogy az Adatkezelő azokat a személyes adatait, amelyeket ő hozzájárulás alapján vagy szerződéses jogalapon bocsátott az Adatkezelő rendelkezésére és az Adatkezelő automatizáltan (pl. számítógépes rendszerben) kezel, az Érintett részére tagolt formátumban adja át, akár más adatkezelőnek való átadás céljából is, vagy hogy – amennyiben az technikailag megvalósítható – a kérésére közvetlenül egy másik, általa megjelölt adatkezelő részére továbbítsa. Az Adatkezelő ilyen kérések esetén a kért adatokat pdf fájlként bocsátja rendelkezésre. Abban az esetben, amennyiben az Érintett adathordozhatósághoz való jogának gyakorlása hátrányosan érintené mások jogait és szabadságait, az Adatkezelő jogosult az Érintett kérelmének teljesítését szükséges mértékben megtagadni. Az adathordozhatóság körében tett intézkedés nem jelenti az adatok törlését, csak akkor, ha egyidejűleg az Érintett törlési kérelemmel is él, ennek hiányában tehát az adatokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig azok kezelésére céllal, illetve megfelelő jogalappal rendelkezik.
 1. G)    Panaszjog, jogorvoslathoz való jog
Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen az Általános Adatvédelmi Rendelet rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál („NAIH”) panaszt benyújtani. A NAIH elérhetőségei:
Honlap: http://naih.hu/ 
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.
Az Érintett – panasztételi jogától függetlenül – fenti jogsérelem esetén bírósághoz is fordulhat. Adatkezelő esetén az illetékes bíróság a Budapest Környéki Törvényszék, azonban az Érintett a pert a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek. Az Érintett továbbá a pert a szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósága előtt is megindíthatja, amennyiben az Érintett szokásos tartózkodási helye az Európai Unió más tagállamában van. Az Érintett jogosult bírósághoz fordulni a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben is. Az Érintett jogosult továbbá bírósági jogorvoslatra, ha a felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a benyújtott panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. Az Érintettnek jogában áll a panasznak a nevében történő benyújtásával, a felügyeleti hatóság határozatának bírósági felülvizsgálatával, a keresetindítással, valamint a kártérítési jogának a nevében történő érvényesítésével egy olyan nonprofit jellegű szervezetet vagy egyesületet megbízni, amelyet valamely európai uniós tagállam jogának megfelelően hoztak létre és amelynek alapszabályban rögzített céljai a közérdek szolgálata, valamint az Érintettek jogainak és szabadságának a személyes adatok vonatkozásában biztosított védelme.
7.        tiltakozás
Tekintettel arra, hogy meghatározott adatokat az Adatkezelő jogos érdek alapján kezel, ezen jogalap vonatkozásában kifejezetten és külön is felhívjuk az Érintettek figyelmét a tiltakozás jogára, amelyet bármikor erre vonatkozó írásbeli nyilatkozat útján gyakorolhatnak. Ebben az esetben a tiltakozással Érintett adatokat az Adatkezelő haladéktalanul törölni fogja, kivéve, ha azok jogi igények védelméhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy ha a tiltakozás az Adatkezelő olyan kényszerítő erejű érdekén alapuló adatkezelés ellen irányul, ami az adatkezeléshez fűződő érdekünknek az Érintett érdekeivel és jogaival szembeni elsőbbségét megfelelően indokolja. Ezt minden tiltakozás esetén egyedileg mérlegeljük.
8.        Az érintett kérelmének megválaszolására nyitva álló határidő
Az Adatkezelő gondoskodik róla, hogy amennyiben a jelen adatkezeléssel kapcsolatban az Érintettek bármely jogukat gyakorolják és ezzel kapcsolatban az Adatkezelőt megkeresik, az Adatkezelő az ilyen kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol, ide nem értve a hozzájárulás visszavonásának esetét, amikor haladéktalanul intézkedik a hozzájárulás alapján kezelt adatok törléséről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, az előző bekezdésben foglalt határidő további két hónappal meghosszabbítható. Ilyen esetben az Adatkezelő a határidő meghosszabbításáról a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet. Ha az Érintett a kérelmet elektronikus úton nyújtotta be, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni.
 
* * *
Hatályos: 2021 március 2. napjától
Módosítás: 2022 szeptember 20. - jogi személyben való változás: OLDB EUROPE Kft. 
Módosítás: 2022 szeptember 26. - önálló adatkezelő kiegészítés
Packeta Hungary Kft. (székhely 1044 Budapest, Ezred utca 1-3. B2/11) önálló adatkezelő A Webshopon keresztül megvásárolt termékek házhoz szállításának biztosítása.

A Cleaning Stuff a Scrub Daddy és a The Pink Stuff termékek kizárólagos forgalmazója Csehországban, Szlovákiában és Magyarországon. Missziónk, hogy a legjobb takarítós cuccokkal lássunk el téged. 

Kérdések és válaszok

Hova szállítotok?

- Magyarország: GLS házhozszállítás (1499 Ft) és Packeta átvevőhelyek (1099 Ft)

- Románia: Packeta átvevőhelyek (1 599 Ft)

Mindegyik szállítási opció utánvétes és rendelkezik készpénzes és bankkártyás fizetési lehetőséggel (kivéve bizonyos Packeta átvevőhelyeket)!

Csehországba és Szlovákiába a www.cleaningstuff.cz/www.scrubdaddy.cz szállít!

Hogyan változtathatom a Scrub Daddy® súrolószivacsom keménységét?

Engedj hideg vizet a szivacsodra, hogy kemény legyen. Engedj rá meleg vizet, hogy puha legyen.

Mikor használjam kemény vagy puha állapotában a szivacsom?

Az erősen rászáradt koszok, ételmaradékok vagy odaégett ételek eltávolításához használd kemény állapotában - engedj rá hideg vizet. 

Használd puha állapotában - engedj rá meleg vizet -  általános mosogatáshoz vagy kevésbé makacs piszkok eltávolításához.

Milyen tisztítószerekkel használjam a Scrub Daddy® súrolószivacsom?

A Scrub Daddy® egyedülálló FlexTexture® anyaga képes akár csak víz használatával eltávolítani a foltokat vagy lerakódásokat, ezzel minimalizálva a kemikáliák használatát. Használd szódabikarbónával, ecettel, vagy egy csepp mosogatószerrel az általános otthoni takarításhoz!

Milyen felületeken nem karcol a Scrub Daddy® súrolószivacsom?

Független labor vizsgálatok alapján bizonyított, hogy a Scrub Daddy® nem a karcolja az alábbi felületeket:

Akril, aluminium, autó külső fényezés, öntöttvas, kerámia, króm, réz, kristály, zománc, üveggyapot, üveg, gránit, bőr, mészkő, márvány, teflon bevonatok, olajjal kezelt bronz, műanyag, porcelán, zsírkő, rozsdamentes acél, travertin (mésztufa), vinil, fa

A Scrub Daddy Colors® súrolószivacsnál a különböző színek csak különböző felületeken használhatók?

Nem. Mindegyik egyaránt alkalmazható bármilyen felületen.A döntés a tiéd, hogy melyik színt hol használod (pl. kék - konyha, zöld - kert, narancs - fürdőszoba).

Milyen tisztítószerekkel használjam a Scrub Mommy® kétoldalú súrolószivacsom?

A Scrub Mommy dörzsisFlexTexture® súroló oldalaalkalmas, hogy csak víz segítségével eltávolítsd az ételmaradékokat és makacs foltokat, ezzel minimalizálva a kemikáliák használatát. Ugyanakkor aszivacsos ResoFoam® oldalanagyon jól habosít egy csepp általános mosogatószerrel is. 

Meddig áll ellen a szagoknak a Scrub Daddy® súrolószivacsom?

A Scrub Daddy® FlexTexture® anyaga, független laboratóriumi vizsgálatok alapján 8 hétig ellenáll a szagoknak. 

Hogyan tisztíthatom vagy fertőtleníthetem a szivacsom?

Ha tisztítani szeretnéd helyezd a mosogatógép felső tálcájára, egy alapos átmosásra. Ha fertőtleníteni szeretnéd helyezd a mikrohullámú sütődbemaximum 1 percre

A Scrub Daddy® termékek tartalmaznak latexet vagy BPA-át?

Nem. A Scrub Daddy® termékek latex és BPA mentesek. 

A Scrub Daddy® termékek mérgezők?

A Scrub Daddy® súrolószivacs nem mérgező, de nincs tesztelve emberi vagy állati fogyasztásra. Mint más egyéb termékek esetében is - amelyhez gyermekek vagy állatok hozzáférnek - a felnőtt felügyelet kiemelten fontos.

Milyen anyagból készült a Scrub Daddy®?

A Scrub Daddy® egy egyedülálló polimer hab anyagból készült, amelynek FlexTexture® a neve és ami a Scrub Daddy Inc. saját fejlesztése. 

Hol gyártják a Scrub Daddy®-t?

A Scrub Daddy® termékeket az egyedülálló USA és német FlexTexture® alapanyagokból gyártják. A legtöbb termékünket az USA-ban gyártják.